SorayaSarif ssarif@live.com
ShreyasManjeshwar shrey.rm@gmail.com
Shweta,GRP-World at work shwtpandey@gmail.com
HindNezzaghy hindmp3@gmail.com
PiyushBhardwaj piyush@coinvestmentpartners.com
ThomasPoovattil thomas.poovattil@gmail.com
MohamadJamhawi, Assoc CIPD mohd_jamhawi@yahoo.com
DavidLeBlanc, CFA dleblanc@debtx.com
Talha-KhanAquil talhaka@gmail.com
Abdu Razik - Associate CIPD rasiklinked@gmail.com
JavedAfzal javed.afzal@gmail.com
RobertGrealis robertgrealis@hotmail.com
MashkoorMurshed mashkoormurshed@gmail.com
SamiraJaved samira_javed@hotmail.com
BlakeGoud blake@marquamcapital.com
GirishAdvani girisharizona@yahoo.com